Yellowmind.nl

In de hele wereld daalt de verkoop van desktops (pc’s). De voornaamste reden is de opkomst van mobile apparaten zoals tablets en laptops. Omdat er nu veel meer gebruik wordt gemaakt van een onlineserver en harde schijfruimte overbodig wordt, heb je geen grote computerkast meer nodig. De verwachting is dat de verkoop van desktops nog veel meer zullen gaan dalen. Des te meer reden voor ondernemers om online gevonden te worden. SEA en SEO worden daarom steeds belangrijker en wil je echt bovenaan staan in de Bing en Google zoekmachine, dan laat je je linkbuilding uitvoeren door een erkend bureau.

Voor bedrijven is het veel eenvoudiger om tablets of laptops aan hun werknemers te geven. De werknemers kunnen eenvoudiger thuis werken. Als zij toch graag op een groot scherm willen werken kunnen zij eenvoudig een los beeldscherm als tweede scherm aansluiten. Ook een toetsenbord en muis is zo geïnstalleerd.

Tablet

Tablet is handzaam

Het is voor werknemers die veel op pad zijn en digitale informatie met klanten moeten doornemen, een uitkomst als zij dit kunnen doen met een tablet. De tablet is handzaam en het maakt mobiel werken mogelijk op iedere locatie. Papieren checklisten en formulieren zijn ook makkelijk in te vullen op een tablet.

Een smartphone voldoet ook al in veel gevallen. Het is bekend dat werknemers met een smartphone productiever zijn. Volgens onderzoek kan internet op een mobiele telefoon per dag een uur extra werktijd genereren. E-mails worden sneller beantwoord en zo is er direct al een efficiëntere samenwerking.

Smartphone als belangrijkste tussenstation

De toekomst zal het uitwijzen maar de verwachting is dat de smartphone het belangrijkste tussenstation zal zijn tussen de gebruiker en de Cloud. Er wordt verwacht dat je straks een ruimte in loopt waar een draadloze muis en toetsenbord klaarligt met een tv-scherm en men zo aan de slag kan. Binnen tien jaar moet dit het nieuwe werkbeeld zijn. Zorg er daarom voor dat je bedrijf niet achterblijft in de cultuuromslag naar het mobiele tijdperk. Het zal sneller gaan dan je verwacht.

Hoe maak je gebruik van social media?

Social media is de plek jouw bedrijf goed op de kaart te zetten. Je kunt makkelijk ontdekken wat hun boeit en waar zij zoal op reageren. Allereerst moet je je bedenken voor wie je content gaat produceren. Er zijn miljoenen social mediagebruikers dus is het belangrijk om te kijken wie er onder jouw doelgroep valt. Stel jezelf vragen over je doelgroep zoals: waar bevindt jouw doelgroep zich en hoe communiceren zij. Wat zijn hun interesses en welke vragen hebben ze? Speel daarop in.

Er is zoveel aanbod van social mediakanalen die een hoop mogelijkheden bieden, dat het teveel is om je op alle platformen te richten. Maak daarom een afweging tussen de verschillende kanalen en beslis welk kanaal er het beste past bij jouw bedrijf en je doelgroepen. Ieder kanaal vraagt om zijn eigen content vorm. De bezoekers verwachten een bepaald type content te vinden op de verschillende kanalen. Op LinkedIn bijvoorbeeld wordt het niet op prijs gesteld als je privé berichten stuurt.

Welke kanalen bieden wat?

You tube laat je doelgroep video’s zien maar Pinterest bijvoorbeeld inspireert je doelgroep met moodboards. Op Instagrap deel je je verhaal door middel van foto’s en op Facebook plaats je interessante berichten. Wat is voor jou de juiste weg om je doelgroep te bereiken? Gebruik het platform wat het beste bij jouw doelgroep past.

Op social media verwachten mensen het verhaal van je bedrijf of je merk. Door middel van je verhaal vertellen creëer je een gevoel bij je merk, product of dienst doordat de emotie op roept. Ondersteun je verhaal met visuele content. Het wordt beter onthouden. Onderzoek wanneer jouw doelgroep actief is en speel daarop in. Laat regelmatig iets van je horen via de social mediakanalen. Hierdoor wordt je doelgroep zich bewust van jouw bestaan en wek je interesse.

Welke ontwikkelingen zien we momenteel?

Social Media staat nooit stil. Trends en ontwikkelingen volgen elkaar in een ontzettend rap tempo op. Het is erg belangrijk om mee te gaan met deze nieuwe trends. Er is in de afgelopen jaren veel online geshopt. Online shopping wordt steeds gemakkelijker en veiliger. Platformen zoals Facebook en Instagram Shopping zijn een goed voorbeeld. Je kunt binnen deze platformen een eigen webshop bouwen. Er lopen al een poosje testen met betalingen binnen het platform via een API.

Influencers

Ook het inzetten van influencers, wat eerst alleen door grote merken werd gedaan, is nu ook voor kleine bedrijven mogelijk. De kracht van influencers groeit enorm. Het is van belang dat de influencer een groot aantal volgers heeft en hij of zij moet bij jouw doelgroep passen. Als de influencer de kracht heeft om mensen te inspireren en een verhaal goed kan over brengen, kan hij een aanwinst zijn voor jouw bedrijf.

Kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit

Zorg ervoor, dat wat je post, waarde heeft en persoonlijk is. Ook moet het nieuwswaardig zijn. Het is niet langer zo dat als je veel post je ook meer aandacht krijgt. Laat je content echte waarde hebben.
Het gaat niet om de aantal likes die je krijgt op je content, maar hoe mensen hierop reageren. Persoonlijke en nieuwswaardige content hebben de overhand op de social media platformen. In het algoritme van de betreffende platformen worden deze steeds verder naar onder verschoven. Als je zichtbaar wil zijn, zal je het type content moeten aanpassen.

Adverteren op social media

Natuurlijk kun je nog steeds adverteren op social media. Het is een vast onderdeel geworden van veel bedrijven om hun zichtbaarheid te vergroten. Neem dit mee in je social mediastrategie. Met de juiste strategie en instellingen kunnen jouw advertenties op alle social media platformen zoals Facebook, Instagram, Pinterest of LinkedIn van grote waarde zijn en heb je de investering snel terugverdiend.

De werking van je hersenen

De term geest wordt gewoonlijk gebruikt om alle hogere functies van de hersenen te beschrijven en in het bijzonder die waarvan men in verschillende mate subjectief bewustzijn kan hebben, zoals gewaarwording, denken, intuïtie, rede, geheugen, de wil (om te winnen, om innoverend te zijn, etc.).

Hoewel veel diersoorten sommige van deze vermogens met de mens delen, wordt de term meestal gebruikt in verband met mensen. Veel van deze vermogens, die op neurofysiologisch niveau te traceren zijn in de activiteit van de hersenschors, geven vorm aan intelligentie in het algemeen. De term psyche verwijst in plaats daarvan naar de geest als geheel, dat wil zeggen, het begrijpen van de irrationele dimensie, dat wil zeggen instincten en de dimensie van het diepe (onbewuste).

Het gebruik in technisch neurofysiologische zin ging ook gepaard met een gebruik van een metafysisch type. In dit perspectief wordt de geest iets goddelijks, en deze veronderstelde bovennatuurlijke entiteit, zoals bijvoorbeeld in de uitdrukking ‘de geest van God’, neemt denkkwaliteiten aan die verwijzen naar een hogere geest zoals de God van Spinoza.

Theorieën van de geest

Sinds de oudheid is de geest het onderwerp geweest van conceptualisaties, altijd in verband met het begrip ziel, in Griekenland wordt het psiche genoemd en in India is het jivatman. In de Griekse wereld gaan geest-ziel-conceptualiseringen terug tot Plato, Aristoteles en andere oude Griekse filosofen. Deze voorwetenschappelijke theorieën zijn gericht op de relatie tussen geest en ziel (begrepen als de bovennatuurlijke essentie die in ieder mens aanwezig is). Tussen de zeventiende en achttiende eeuw werden door Descartes en Locke talrijke gedeeltelijke theorieën over de geest naar voren gebracht, maar pas vanaf het midden van de negentiende eeuw werden meer uitputtende theorieën geboren met verwijzing naar de eerste diepgaande studies over de structuur van de hersenen. Sinds het einde van de negentiende eeuw hebben studies over de geest een opmerkelijke toename gekend die tot op de dag van vandaag voortduurt. Naast de studies in de experimentele psychologie, is het de moeite waard om de echt psychoanalytische en psychotherapeutische studies te noemen die bij Freud zijn geboren. Echte theorieën over de geest ontstonden vanaf het midden van de twintigste eeuw en hebben allemaal min of meer betrekking op de gegevens die naar voren zijn gekomen over de structuur van de hersenen en het wetenschappelijke begrip ervan. Soms is het begrip geest min of meer gebruikt als synoniem voor bewustzijn.

Hoofdfuncties

De term is echter het onderwerp van verhitte discussies en in de laatste twee decennia heeft het concept van de geest zichzelf gedefinieerd in drie hoofdposities:

  • de geest bestaat uit absoluut zijn eigen kenmerken die het mogelijk maken hem alleen als zodanig te onderzoeken, op zichzelf en zonder enige verwijzing naar iets anders, zelfs niet naar de fysiologie van de hersenen;
  • de geest, als een product van de hersenen, wordt onderzocht door neurofysiologie door middel van moderne onderzoekstechnieken die gebaseerd zijn op de effecten van gelokaliseerde hersenlaesies en op differentiële activering (bloedtoevoer) in specifieke regio’s met een gedefinieerde en vastgestelde functie;
  • de geest, althans wat betreft analytische en computationele functies, vertoont opmerkelijke overeenkomsten met computers, waardoor we hardware in de hersenen en software in de geest kunnen identificeren.

Attributen

Er wordt gedebatteerd over de discussie over welke menselijke eigenschappen de geest vormen. Sommigen beweren dat alleen de ‘hoogste’ intellectuele functies de geest vormen: in het bijzonder rede, intuïtie, intentionaliteit en geheugen. In dit perspectief zouden emoties – liefde, haat, angst, vreugde – een meer “primitieve” en subjectieve aard hebben, die als het ware verbonden is met een instinctieve sfeer, en daarom goed te onderscheiden zouden moeten zijn van de aard van de geest en in plaats daarvan opgenomen in het concept van de psyche.

Anderen beweren daarentegen dat het rationele aspect van een persoon niet kan worden onderscheiden van het emotionele, dat ze daarom dezelfde aard delen en dat ze beide moeten worden beschouwd als behorend tot de geest van het individu, aangezien de rationele functies bemiddelen met de omgeving en de anderen onderworpen aan impulsieve eisen of irrationele verlangens van de diepte. In dit perspectief zijn er recente theorieën die verschillende functies in de geest identificeren die, hoe geïntegreerd (multi-geïntegreerde geest), ook te onderscheiden zijn en behoren tot de intuïtieve, intellectuele, rationele en sentimentele sferen.

Geest en brein

Gerelateerd aan deze vraag, die betrekking heeft op de kwalificatie van hersenfuncties, is ook die van hun locatie in de hersenen, of hoe en waar de mentale vermogens te relateren zijn aan de structuur van de hersenen. De vraag betreft een discipline die bloeide in de negentiende eeuw, de frenologie, die vandaag grotendeels overwonnen wordt door de meest recente ontdekkingen. Als het waar is dat bepaalde mentale functies in principe in bepaalde gebieden van het menselijk brein zijn gelokaliseerd, is het evengoed waar dat de schade aan bepaalde hersengebieden kan overeenkomen met een functionele overdracht naar andere gebieden.

De belangrijkste onderzoeksmethoden die tegenwoordig voor deze lokalisatie van functies worden gebruikt, zijn positronemissietomografie (PET) en functionele magnetische resonantiebeeldvorming (FMRI), waarmee kan worden vastgesteld wanneer, waar en hoe een bepaald gebied wordt geactiveerd. experimentele stimuli (taal, geheugen, emoties, enz.). Op deze website staan een aantal voorbeelden te vinden.

In ieder geval identificeert de moderne neurofysiologie mentale vermogens vooral als “functies” die nog meer hersengebieden kunnen omvatten en hoewel het zeker de cortex is waar de hoogste faculteiten zich bevinden, moet in gedachten worden gehouden dat er een soort “rondreis” is. “van informatie met betrekking tot de binnenste delen (amygdala, thalamus, hypothalamus, hippocampus) en de corticale delen die identificeerbaar zijn in de frontale cortex, pariëtale cortex, temporale cortex, occipitale cortex.

Ten onrechte wordt de term geest vaak gebruikt als synoniem voor denken: dat ‘privégesprek’ met zichzelf dat iedereen ‘in zijn hoofd’ voert tijdens elk moment van het leven. Een van de fundamentele eigenschappen van de geest, in deze zin, is het zijn of behoren tot een fundamenteel privé-sfeer. Wil je meer weten? Er zijn ook handige apps die je meer vertellen, cq. beter informeren.

Bouw
Dieren
Eten & Drinken
Financieel & Geld
Gezondheid
Huis en Wonen
Juweliers & Sieraden
Kleding & Mode
Opleidingen & Studies
Telecom & GSM
Vakantie & Hotels
Werk, Vacatures & Banen
Zakelijk & Business

Geschiedenis van de filosofie van de geest

Een leidende exponent van het substantiële perspectief was George Berkeley, een anglicaanse bisschop en filosoof uit de achttiende eeuw. Berkeley betoogde dat materie niet bestaat, en dat wat mensen waarnemen als de materiële wereld niets meer is dan een idee in de geest van God, en dat daarom de menselijke geest een zuivere manifestatie van de ziel is. Weinig filosofen zijn tegenwoordig bereid zo’n extreem perspectief te aanvaarden, maar het idee dat de menselijke geest een andere en hogere aard of essentie heeft dan louter de reeks hersenoperaties, blijft op brede consensus stuiten.

De leer van Berkeley werd aangevallen (en volgens velen vernietigd) door Thomas Henry Huxley, een 19e-eeuwse bioloog, een leerling van Charles Darwin, die beweerde dat de verschijnselen van de geest van één soort zijn en alleen kunnen worden verklaard door de hersenen processen. Huxley staat dicht bij die materialistische denkrichting van de Engelse filosofie onder leiding van Thomas Hobbes, die in de zeventiende eeuw beweerde dat elke mentale gebeurtenis zijn fysieke basis heeft, hoewel de biologische kennis van die tijd hem niet in staat stelde deze fysieke basis precies te identificeren. Huxley verzoende de leer van Hobbes met die van Darwin en gaf zo aanleiding tot het moderne materialistische (of functionalistische) perspectief.

Deze manier van denken is versterkt door de constante uitbreiding van kennis over de functies van het menselijk brein. In de negentiende eeuw was het niet mogelijk om met zekerheid te zeggen hoe de hersenen bepaalde functies vervulden, zoals geheugen, emotie, waarneming en rede, en dit liet voldoende ruimte voor substantiële en metafysische theorieën van de geest. Maar elke vooruitgang in de studie van de hersenen maakte deze posities minder en minder vast, tot het punt waarop het onmiskenbaar duidelijk werd dat alle componenten van de geest hun oorsprong hebben in het functioneren van de hersenen.

Huxleys rationalisme werd echter aan het begin van de twintigste eeuw door elkaar geschud door de ideeën van Sigmund Freud, die een theorie van het onbewuste ontwikkelde, met het argument dat de mentale processen waarvan mensen zich subjectief bewust zijn, slechts een klein deel uitmaken van de hele mentale activiteit . Deze theorie kan ook worden beschouwd als een herleving van het substantiële idee in een seculiere sleutel. Hoewel Freud nooit heeft ontkend dat de geest een functie van de hersenen is, betoogde hij dat de geest een eigen bewustzijn heeft waarvan we ons niet bewust zijn, dat we niet kunnen beheersen en dat alleen toegankelijk is via psychoanalyse (en in het bijzonder via de ‘dromen interpretatie). Freuds theorie van het onbewuste, hoewel empirisch onmogelijk te bewijzen en daarom verre van wetenschappelijk bewezen, is wijdverbreid in de westerse cultuur opgenomen en heeft de algemene representatie van de geest door allerlei factoren sterk beïnvloed.

Het standpunt van het Indiase denken

Terwijl in het Westen het dualistische perspectief de overhand had vanaf Descartes en in ieder geval tot de negentiende eeuw (met uitzondering van Spinoza voor wie “God = Geest” en “Geest = Een-Alles = Natuur), in de culturen van het Oosten overheerst de holistische visie van een globale geest-ziel, de tman, weerspiegeld in de geest van mensen als Jivatman. Dit perspectief van de geest in het oosterse filosofische denken kenmerkt de geheel andere koers van het oosterse denken dan die van het westen.

Daarin valt de boeddhistische gedachte op, volgens welke de geest geen entiteit is, noch een systeem dat functies uitoefent, maar eerder een proces en daarom ook wordt gedefinieerd als “liegen”. De geest (of “de mentare”) is volgens deze gedachte een brug tussen ziel (eeuwig deel van het individu) en lichaam (sterfelijk deel van het individu), dit komt door zijn “rusteloze” beweging om twee delen te verenigen die onmogelijk te met elkaar verenigen, dat wil zeggen, het absolute en de dood.

Volgens het boeddhisme is de geest een stroom van afzonderlijke momenten van bewuste en heldere ervaring. In zijn onverlichte staat drukt de geest zijn kwaliteiten zoals gedachten, waarnemingen en herinneringen uit door middel van bewustzijn. Zijn ware verlichte essentie is vrij van gehechtheid aan een zelf en voelt onafscheidelijk van de ruimte als open, helder en onbeperkt gewaarzijn.

Aard van de geest: huidig ​​debat

Filosofen en psychologen blijven verdeeld over de aard van de geest. Sommigen beweren, vanuit het zogenaamde substantiële of essentialistische perspectief, dat de geest een entiteit op zich is, die waarschijnlijk zijn functionele basis in de hersenen heeft, maar er wezenlijk van verschilt. Een autonoom bestaan ​​dus en als zodanig een onderzoeksobject. Dit perspectief, geleid door Plato, werd vervolgens aangenomen binnen het christelijke denken en op de een of andere manier geradicaliseerd door Descartes.